E-kutatás


Regisztráció  JelszóemlékeztetőNYITVATARTÁS

Hétfő 9:00-13:00; 13:30-16:30

Kedd 9:00-13:00; 13:30-16:30

Szerda 9:00-13:00

Csütörtök Zárva
Péntek Zárva
Szombat Zárva
Vasárnap Zárva

Kutatás előzetes bejelentkezés után lehetséges!


GALÉRIAAz e-kutatás használatának feltételei, a kutató nyilatkozatai:

Tudomásul veszem, és elfogadom, hogy az e-kutatás céljából kiadott felhasználónév és jelszó, s az így biztosított internetes hozzáférés a levéltár E-kutatás szolgáltatásához a regisztrációs adatlapon szereplő névre, határozott időre (15 nap, negyed év, egy év) és meghatározott darabszámú kép (5000; 10000; 25000 db) megnyitására szól. Minden felhasználó ún. „egyfelhasználós” jogosultságot kap, mely nem osztható meg és nem ruházható át. A belépéshez szükséges adatok (felhasználói azonosítók) közzététele vagy átadása további személyek számára szigorúan tilos. A kutató köteles a felhasználónevét és jelszavát a tőle elvárható legnagyobb biztonsággal kezelni, és gondoskodni arról, hogy az ne legyen mások számára hozzáférhető. A levéltár jogosult figyelemmel követni az internetes szolgáltató rendszer diagnosztikáját (felhasználói belépések, adatforgalom, IP-címek stb.), s amennyiben felmerül a szabálytalan használat gyanúja, a felhasználó hozzáférését szüneteltetheti, visszaélés esetén vissza is vonhatja. Az E-kutatás szolgáltatás részeként megjelenő tartalom, digitális képanyag a levéltár tulajdonát képezi, és csak annak internetes honlapján-rendszerén keresztül használható. A tulajdonos engedélye nélkül tilos a digitális képeket másolni, adathordozón rögzíteni, kinyomtatni, továbbadni és bármilyen formában terjeszteni. Kereskedelmi célra nem felhasználhatóak az adatok, továbbá az anyakönyvekben talált személyek és hozzátartozóik telefonos, személyes vagy postai megkeresése tilos.

Publikációimban a felhasznált forrásokat a levéltár segédletei (fondjegyzéke) alapján, megfelelő hivatkozással adom meg. Amennyiben személyiségi jogokat sértő adatokat hoznék nyilvánosságra, az ezzel kapcsolatos büntető- és polgári jogi (anyagi) felelősséget magam vállalom. Publikációban a feltehetően 1900-ig meghalt személyek neve tüntethető fel. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a regisztrációs adatlapon közölt adataim a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a regisztráció a megfelelő szolgáltatási díj befizetésével és az E-kutatás használati feltételeinek elfogadásával válik érvényessé, miután a levéltár az összeg és az adatlap érkezését e-mail útján visszaigazolta. A visszaigazolt regisztráció elektronikus formában, aláírás nélkül is érvényes. A levéltár biztosítja, hogy a regisztráció során rögzített, a kutatók-felhasználók azonosításához szükséges személyes adatokat csak saját nyilvántartó rendszerén belül kezeli. A regisztráció során begyűjtött adatokat tovább nem adja, nyilvántartását védetten őrzi.

Az E-kutatás használatának feltételeit elfogadom, a fenti nyilatkozatokat megerősítem!


Bedingungen der E-Forschung, die Erklärungen des Forschers:

Ich nehme zur Kenntnis und akzeptiere, dass der Benutzername und das Passwort, die zum Zweck der E-Forschung erteilt wurden, so auch der dadurch gesicherte Internetzugang zur E-Forschung Dienstleistung des Archivs, für den auf dem Datenblatt angegebenen Namen und für einen bestimmten Zeitraum gelten. Jeder Benutzer erhält eine sog.  „Ein-Benutzer”-Berechtigung, die nicht übertragbar ist. Das Recht und die Möglichkeit zur Forschung ist nicht übertragbar, die Veröffentlichung oder Weitergabe der zum Eintritt nötigen Angaben (Benutzer-Identifikatoren) an weitere Personen ist streng verboten. Der Forscher ist verpflichtet, seinen Benutzername und sein Passwort mit größtmöglicher Sorgfalt zu behandeln und dafür zu sorgen, dass Andere nicht an die Daten gelangen können. Das Archiv ist berechtigt, seine Aufmerksamkeit auf die Diagnostik des Internet-Servicesystems  (Benutzereintritte, Datenverkehr, IP-Adresse usw.) zu richten, und, falls sich der Verdacht der vorschriftswidrigen Benutzung ergibt, kann es den Zugang des Benutzers aussetzen oder im Falle eines Missbrauchs ganz zurückziehen. Der als Teil der E-Forschung-Dienstleistung erscheinende Inhalt, das digitale Bildmaterial, bilden das Eigentum des Archivs, und sie sind nur über die Webseite und deren System anzuwenden. Ohne Erlaubnis des Inhabers ist es verboten, die mit Wasserzeichen gekennzeichneten Bilder zu kopieren, auf einen Datenträger zu speichern, auszudrucken, weiterzugeben und im welcher Form auch immer zu verbreiten. Datenverbrauch für kommerzielle Zwecke ist nicht erlaubt. Weiterhin ist es verboten, Einzelpersonen bzw. ihre Verwandten aus dem Personenstandsbuch telefonisch, persönlich oder auf dem Postweg zu konsultieren.
In meinen Publikationen gebe ich die verwendeten Quellen durch die Hilfsmittel des Archivs (Fondverzeichnis) mit entsprechender Bezugnahme an. Würde ich Daten, die die Persönlichkeitsrechte verletzen, veröffentlichen, hafte ich dafür straf- und zivilrechtlich. In den Publikationen können nur die Namen der bis zum 1900 verstorbenen Personen veröffentlicht werden.
In Kenntnis meiner strafrechtlichen Verantwortung bestätige ich die Richtigkeit der auf dem Datenblatt angegebenen Daten. Ich nehme zur Kenntniss, dass die Registrierung erst durch die Bezahlung der entsprechenden Dienstleistungsgebühr und durch die Annahme der Nutzungsbedingungen der E-Forschung ihre Gültigkeit erhält, nachdem das Archiv die Ankunft des Betrags und des Datenblattes per E-Mail rückbestätigt hat. Die rückbestätigte Registrierung ist auch im Mail-Format ohne Unterschrift gültig.
Das Archiv gewährleistet, dass es die während der Registrierung gespeicherten, zur Identifizierung der Forscher/Benutzer nötigen persönlichen Daten nur innerhalb seines Registersystems verarbeitet. Die durch die Registrierung gesammelten Daten gibt es nicht weiter, sein Register verwahrt es geschützt.

Ich akzeptiere die Nutzungsbedingungen der E-Forschung, und bestätige die obige Erklärung!


Conditions of usage of e-research, researcher s declaration:

I acknowledge that the user name and password issued for the purpose of E-research, and the internet access to the Archives E-research service is valid for the name appearing on the Registration Data Sheet and for a specified time period. Each researcher received a „single-user” option that is not shareable. The right/possibility of research is non-transferable, publicizing or passing over the registrered user s data (user ID) is stricktly forbidden. The researcher is liable for handling his/her user name and password with maximum security and for ensuring that those are not available for others.
The Archives is entitled to monitor the diagnostics of the internet service system (researcher log-ins, data traffic, IP-addresses, etc.), and if unauthorized usage is suspected, the rights of access can be suspended or in case of abuse withdrawn.
The digital pictures appearing as part of the E-research service are the property of the Archives and can be used only through the webpage. Without the owner s premission it is prohibited to copy, store on any media, print, pass it on or propagate in any form the digitized pictures. Commercial use of data is prohibited, individuals found in the register as well as their relatives are not allowed to be contacted (including but not limited to personally,by phone or by mail)
In my publication I will refer to the sources used based on the Archives catalogue, with proper citation.
In case I reveal data violating the privacy rights of others, I assume the criminal or civil (financial) responsibility. Names of individuals presumably passed away after 1900 are prohibited from publishing.
I declare and affirm under penalty of perjury that my data given on the registration data sheet are true and correct. I assume that registration is validated in case of full payment of service charge and acceptance of all terms and conditions applying to the use of E-research after the Archives confirmed receipt of the amount and data sheet via e-mail. Confirmed e-registration is valid even without signature.
The Archives ensures that personal data collected during the registration process, required to identify the researchers/users, is managed only within the Archive s own registry. The Archives will not pass on the data collected during the registration process, and its registry is securely stored.

 

I accept all terms and conditions of using e-research, I confirm the above statements!Váci Püspöki és Káptalani Levéltár honlapja • Webfejlesztés: DunaWeb Kft.